Historien om studieprogrammet

Historien om studieprogrammet

Studieprogrammet kulturminneforvaltning ble opprettet som en følge av studiereformen i 2003. Et ønske fra den daværende regjeringen var flere studieprogram med gjennomtenkt og fast struktur, som gjerne skulle rettes mer inn mot definerte praksisfelt enn hva humaniora tradisjonelt har gjort. KULMI har siden oppstart høsten 2003 drevet «anvendt humaniora», rettet inn mot det kulturminnefaglige praksisfeltet i vid forstand. Herunder offentlig forvaltning på alle nivå så vel som museer og andre former for formidling og fortolkning av kulturminner/ kulturarv. Programmet bestod i utgangspunktet av en treårig bachelor med adgangsbegrensning opp til 20 studenter. Høsten 2006 tok vi opp vårt første masterkull, adgangsbegrenset til 10 studenter. Høsten 2008 uteksaminerte vi verdenshistoriens første mastere i Kulturminneforvaltning!

Kulturminneforvaltning skiller seg en del fra andre studieprogram på NTNU da vi har et bredt fagutvalg som omfatter både historie, arkeologi, geografi og arkitektur i tillegg til våre egne skreddersydde fag. Fordi vårt program har en tverrfaglig og flerfaglig struktur, gir det oss grunnlag for å forstå en større helhetlig sammenheng. Noe vi anser som svær verdifult er at våre studenter skal prøve seg i praksisfeltet både på bachelor (1. måneds hospitering i siste semester) og på master (2. måneds hospitering tredje semester). Nærheten til praksisfeltet har bidratt til at våre studenter i snitt kommer raskere inn i relevant arbeid enn ved mange andre studieprogram – ikke minst gjelder dette de studentene som jobber hardt og er villige til å flytte på seg.

I dag tilhører Institutt for historiske studier under det Humanistiske fakultet på NTNU Dragvoll.