Statutter

Statutter – KULTURA, Linjeforening for Kulturminneforvaltning


§ 1.1 Formål

KULTURA er linjeforeningen for nåværende og tidligere studenter ved studieprogrammet kulturminneforvaltning ved Fakultet for historiske studier ved NTNU.

Foreningen er basert på frivillig innsats, og skal tilby et faglig- og sosialt program som fremmer nettverksbygging og kompetanseheving hos medlemmene. Foreningen skal også bidra til åskape en trygg ramme og tilhørighet for nye studenter ved programmet.

§ 1.2 Logo

Foreningens logo er en rød telefonkiosk i sammenheng med skriften KULTURA. Telefonkiosken regnes som et kulturminne for utviklingen av kommunikasjonsnettverk i landet.

§ 1.3 Styret

Foreningen ledesav et styre som skal stå ansvarlig for den daglige driften av foreningen og som til enhver tid skal bestå av minst fem medlemmer.

Styret skalbestå av følgende medlemmer; leder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig, sekretær og faddersjef. Det bør også velges maks to styremedlemmer som kan bistå de andre medlemmene av styret i deres oppgaver. Ingen av disse vervene kan kombineres. Alle medlemmer av styret velges til sine spesifikke verv ved foreningens årsmøte.  

Alle studenter ved studieprogrammet kulturminneforvaltning er valgbare til styret og det etterstrebes minst ett styremedlem fra hvert årstrinn.

I tillegg kan foreningen ha én eller flere komiteer til å ta seg av oppgaver som faller utenfor det faste styrets virksomhet.

Styret er vedtaksdyktig når minst ²/3av styret er tilstede. Vedtak i styret fattes ved alminnelig flertall. 

§ 1.3.1 Ansvarsområder

 1. Leder er ansvarlig for at foreningens daglige drift er i henhold til KULTURAs statutter, samt tilsyn med at de øvrige styremedlemmene utfører sine verv til det beste for foreningen.
 2. Nestleder er leders stedfortreder og skal bistå lederens i deres arbeid. Hvis både leder og nestleder er fraværende er økonomiansvarlig ansvarlig for foreningens daglige drift.
 3. Økonomiansvarlig er ansvarlig for den økonomiske driften av KULTURA, samt å føre foreningens regnskap. Økonomiansvarlig er også ansvarlig for å utarbeide forslag for foreningens budsjett, i samråd med styret.
 4. Arrangementsansvarlig skal koordinere og opprette både sosiale og faglige arrangementer i samråd med styret. Arrangementsansvarlig har også ansvar for markedsføring og PR av disse arrangementene, samt opprette nødvendige samarbeidsgrupper og komiteer utenfor styret. Arrangementsansvarlig kan opprette komiteer for arrangementer hvor det trengs.
 5.  Sekretær er referent ved årsmøtet og styremøter. Sekretær er ansvarlig for å gjøre referater tilgjengelig for styrets medlemmer, holde orden på foreningens dokumenter og driften av foreningens kommunikasjonskanaler.  
 6. Faddersjef har hovedansvaret for organisering og planlegging av fadderuka, og for å rekruttere faddere. Faddersjefen er bindeleddet mellom styret, faddere og Fadderutvalget Dragvoll. Faddersjefen har plikt til å holde styret og faddere oppdatert om planleggingen av fadderuka, samt å videreformidle informasjon fra Fadderutvalget Dragvoll. Faddersjefen har mulighet til å opprette en fadderkomite i eller utenfor styret som kan bistå vedkommende i planleggingen av fadderuka.

§ 1.3.2 Historisk samarbeidsrepresentant

Styret har anledning til å ta inn en representant fra andre styrer ved historisk institutt i en fast posisjon som skal inneha sin stilling så lenge det sittende styret eksisterer. Vedkommende skal fungere som en ambassadør, observatør og bindeledd mellom de to linjeforeningene for å fremme samarbeid og forbrødring på tvers av studieprogrammene ved historisk institutt. Styret kan ikke kreve at representanten påtar seg arbeid på vegne av linjeforeningen som går utover det originale ansvarsområdet, men representanten kan frivillig velge å selv påta seg slikt arbeid.  

Om eksterne styrer i linjeforeninger ved historisk institutt ønsker en representant i styret skal de helst sende beskjed til linjeforeningens generalforsamling slik at det nye styret kan vedta om de ønsker representanten så snart de konstituerer seg. Det eksterne styret har selv rett til å utpeke hvem de ønsker av sine egne medlemmer som representant og vedkommende bør derfor være en del av det eksterne styret. Det er så opp til styret i linjeforeningen å godta om de ønsker representanten fra det eksterne styret. Det er ikke noe problem om samme person sitter som representant for flere styrer eller allerede er medlem av styret. 

Om styret ikke ønsker en representant skal posisjonen ikke fylles. Styret kan også kreve at det eksterne styret velger en annen som representant om de ikke ønsker den det eksterne styret først har utpekt. Når styret først har godkjent representanten sitter vedkommende ut perioden. Eksterne styrer kan også sende forespørsel om styret ønsker en representant utenom generalforsamling om det forekommer forhold som gjør det tungvint eller lite hensiktsmessig å fremme dette forslaget   

Representanten har møte, tale og forslagsrett på alle styremøter i linjeforeningen. Det er ikke krav om oppmøte, men det etterstrebes at representanten opprettholder en jevn kontakt med styrene i begge de to linjeforeningene som inngår samarbeidet og er tilstede på møter hvor det diskuteres saker hvor samarbeid og kommunikasjon mellom de to foreningene er fordelaktig. 

Representanten kan bli bedt om å forlate styremøtet om det skal diskuteres saker hvor sensitiv eller taushetsbelagt informasjon skal diskuteres om styret ønsker dette. Representanten har ingen stemmerett ved styrets vedtak i kraft av denne posisjonen. Om ikke annet er spesifisert i denne paragraf så er representanten underlagt de samme regler og plikter som øvrige medlemmer av styret.

Studentutvalget i fortidsminneforeningen avd. Trondheim har også anledning til å fremme en representant til styret på samme måte som linjeforeningene ved historisk institutt.

§ 1.4 Medlemmer og medlemsavgift

Medlemsavgiften er fastsatt til 150 kr.Ved betalt medlemsavgift mottar man medlemskap i foreningen som varer fra betalingsdato og frem til starten av neste høstsemester.Alle som går på, eller har tilknytting til studieprogrammet kulturminneforvaltning kan være medlemmer.

Alle betalende medlemmer kan få et medlemsbevis. Medlemsbevisetgir rabatt ved enkelte arrangementer og rett til gjeldende medlemsfordeler. 

Medlemskap gir møte-, tale- og stemmerett ved KULTURA sine årsmøter.

§ 1.5 Oppløsning av foreningen

For å oppløse foreningen må dette vedtas med 2/3 flertall på årsmøte. Dersom dette vedtas må det tidligst fire uker senere og senest fire måneder senere innkalles til et ekstraordinært årsmøtethvor saken behandles på nytt. Dersom utfallet er at foreningen legges ned, overføres foreningens aktiva til studieprogrammet kulturminneforvaltning ved Fakultet for historiske studier, NTNU, med klausul om at midlene skal brukes til gjenoppretting av foreningen. Har ikke dette skjedd innen 5 år kan studieprogrammet kulturminneforvaltning bruke midlene på andre sosiale aktiviteter for studenter ved studieprogrammet.

§ 1.6 Om årsmøter og ekstraordinære årsmøter

 1. Årsmøteter foreningens høyeste organ.
 2. Det skal kalles inn til nye årsmøter ved hvert årsskifte.
 3. Styret er ansvarlig for å kalle inn til nye årsmøter, senest tre uker før årsmøtet finner sted.
 4. Innkallelse til årsmøte skjer skriftlig per mail til medlemmer, samt markedsføres i alle klasser.
 5. Alle betalende medlemmer i foreningen har stemmerett på årsmøtet jf. § 1.4 – medlemmer, tredje ledd.
 6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/10 av medlemmene er til stede, da slik at 30 stemmeberettigede er tilstrekkelig dersom foreningen har mer enn 300 medlemmer.
 7. Årsmøtetvelger medlemmer til foreningens styre for ett år. Jmf. § 1.3 – Styret for detaljer om styrets oppbygning. 

§ 1.6.1 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  4. Valg av møteledelse
  5. Valg av møtesekretær
  6. Valg av protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmeldingen
 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisors merknader
 4. Saker fremmet av styret
 5. Saker fremmet av medlemmer
 6. Plan og budsjett, herunder kontingent
 7. Valg av leder for ett år
 8. Valg av minimum seks styremedlemmer for ett år.


§ 1.6.2 Publisering av foreløpig dagsorden

Både ved ordinære og ekstraordinære årsmøter må forslag til foreløpig dagsorden, samt eventuelle saker være offentliggjort senest syv dager før årsmøtet.

§ 1.6.3 Forslag om statuttendring

Styret skal gjøre de nye statuttene tilgjengelig for alle foreningens medlemmer, senest 14 dager før årsmøtet via dertil egnede kanaler. Medlemmer skal informeres om at de er tilgjengelige og hvilken frist de har for å fremme forslag.

 1.  Forslag fra medlemmer om nye saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest syv dager før årsmøtet
  b. Forslag om statuttendringer fra medlemmermå være styret i hende senest syv dager før årsmøtet
  c. Styret skal ha alle sakspapirer, inkludert utbokstaverte statuttendringsforslag (både endring av ordlyd og intensjonsendring), tilgjengelig senest tre dager før årsmøtet.
  d. På årsmøtet kan fortsatt de statuttene som blir gjort til gjenstand for endring bli gitt nye endringsforslag.

§ 1.6.4 Vedtaksdyktighet ved statuttendring 

Forslag til statuttendringer skal bare behandles på ordinære årsmøter, og må få minst 2/3 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigede for å vedtas.

§ 1.6.5 Møte- og talerett for eksterne deltagere ved årsmøtet

Årsmøtet kan med simpelt flertall gi ikke- medlemmer møte og talerett.

§ 1.6.6 Mistillitsforslag

Mistillitsforslag kan fremmes mot alle innehavere av verv og medlemmer av foreningen hvis de ikke handler i henhold til statuttene, eller hvis andre særskilte grunner skulle tilsi det. Alle betalende medlemmer av KULTURA kan fremme mistillitsforslag.

Mistillitsforslag kan bare behandles på årsmøtet og må fremmes for styret senest tre dager (72timer) før årsmøtet.

Hvis et mistillitsforslag vedtas må det avgjøres på årsmøtet hva resultatet av mistillitsforslaget skal være. Et mistillitsforslag vedtas ved flertall av stemmene på et årsmøte.

§. 1.7 Gyldighet

Disse statuttene er gyldig fra og med dagen de er vedtatt, slik at alle tidligere statutter slutter å gjelde samme dag.